top of page

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Skarrild Musik, Underholdning og Kultur teater – i daglig tale SMUK teater.

Foreningens hjemsted er i Skarrild, Herning Kommune.

 

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at skabe og formidle amatørbaseret scenekunst. Foreningen ønsker at udvide

kendskabet til og fremme den kulturelle forståelse indenfor musikteater, teater og andre former for

dramatisk virksomhed.

Foreningen er tilsluttet DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed).

 

§3 Medlemskab og eksklusion

 

Stk. 1

Enhver som ønsker at deltage i foreningens virke, og som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages

som medlem.

 

Stk. 2

Medlemskab medfører ikke nødvendigvis en ret til at deltage på scenen. Det er den aktuelle

produktionsledelses ansvar at udvælge, hvem der medvirker på scenen i den aktuelle forestilling.

Det er derimod en forudsætning for at være på scenen, at man er medlem af foreningen.

 

Stk. 3

Fulde medlemsrettigheder opnås efter 6 måneders medlemskab. Ved fulde rettigheder forstås

opstillingsberettigelse til tillidsposter på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Der er dog

stemmeret for alle medlemmer, der har betalt medlemskontingent senest 5 hverdage før

generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 4

Medlemskab ophører ved manglende kontingentindbetaling.

 

Stk. 5

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt det skønnes, at medlemmet er til skade for foreningen. Til

beslutning om eksklusion kræves 4/5 flertal. Beslutningen er endelig og kan ikke appelleres til

generalforsamlingen.

Et ekskluderet medlem kan kun genoptages i foreningen, såfremt bestyrelsen enstemmigt vedtager dette.

 

§4 Kontingent og økonomi

 

Stk. 1

Foreningens regnskabsår løber fra 1/5 til 30/4.

 

Stk. 2

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales årligt. Ved indmeldelse i det sidste kvartal af

foreningsåret (1/2-30/4), betales fuldt kontingent, som til gengæld også gælder medlemskab i det

efterfølgende foreningsår.

 

Stk. 3

Betaling foregår elektronisk efter anvisning fra foreningens kasserer.

 

Stk. 4

Det er ikke et mål i sig selv at skabe overskud, men projekter, hvor der budgetteres med underskud, kan

som udgangspunkt ikke påbegyndes uden, at dette er vedtaget enstemmigt af bestyrelsen.

 

Stk. 5

Bestyrelsen skal godkende alle produktioner, foreningen lægger navn og økonomi til. Det står alle

medlemmer frit for at tage initiativ til en ny produktion og nedsætte en projektledelsesgruppe.

Hvert enkelt projekt styres af en projektledelsesgruppe, der som minimum består af en projektleder.

Projektledelsesgruppen skal fremlægge et budget, der vedtages af bestyrelsen. Indenfor rammerne af dette

budget og under hensyntagen til foreningens formål har projektledelsesgruppen fuld råderet

§5 Bestyrelsen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Bestyrelsen vælges blandt foreningens aktive medlemmer.

Stk. 3

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Valget gælder for 2 år. Der vælges skiftevis tre medlemmer

i ulige år og to medlemmer i lige år. Der vælges derudover 2 suppleanter, 1 revisor og evt. en

revisorsuppleant, alle for et år.

Suppleanter har ret til deltagelse i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

En kasserer kan vælges uden for bestyrelsens midte.

 

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Som minimum vælges en formand, en næstformand og en sekretær.

 

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens

stemme udslagsgivende.

 

Stk.6

Formanden og næstformanden har hver for sig tegningsret for foreningen. Dog ved køb, salg eller

pantsætning, indgåelse af driftsaftaler samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 7

Der føres beslutningsreferat på alle bestyrelsesmøder. Dette offentliggøres på foreningens hjemmeside,

facebookside eller lignende medie.

 

§6 Generalforsamling

 

Stk. 1

Der afholdes generalforsamling en gang om året i perioden maj-juni.

 

Stk. 2

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med angivelse af tid og sted, med minimum 4 ugers

varsel til alle medlemmer. Brug af elektroniske medier der er stilet personligt opfattes i denne

sammenhæng som skriftlig indkaldelse.

 

Stk. 3

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde punkterne:

             1. Valg af ordstyrer, referent og eventuelle stemmetællere

             2. Formandens beretning

             3. Fremlæggelse af regnskab

             4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen)

             5. Valg i henhold til vedtægter

             6. Fastsættelse af kontingent

             7. Evt.

 

Stk. 4

Forslag og valg afgøres ved simpelt flertal. Dog kræver ændring af vedtægter 2/3 flertal.

 

Stk. 5

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis en tredjedel af de aktive medlemmer skriftligt har

udtrykt ønske herom. Den ekstraordinære generalforsamling følger reglerne for den ordinære

generalforsamling på nær kravene til dagsorden.

 

§7 Opløsning

 

Opløsning kan alene ske ved beslutning af to på hinanden følgende generalforsamlinger med to tredjedeles

flertal for opløsning. Ved opløsning af foreningen skal eventuel formue overgå til en i Skarrild lokalområdes

hjemhørende forening, der arbejder for udbredelsen af kultur og kulturelle arrangementer.

 

§8 Hæftelse

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den for foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der

påhviler derfor ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig eller solidarisk hæftelse for foreningens

forpligtigelser.

Således vedtaget på Stiftende generalforsamling i Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter, Skolevejen 6,

6933 Kibæk d. 19/6-2017.

bottom of page